Giới thiệu

Phòng Nghiên cứu khoa học chỉ đạo tuyến tiền thân là đơn nguyên của phòng kế hoạch tổng hợp, được thành lâp theo Quyết định số 84/QĐ-SYT ngày 16/1/1009 của Ủy ban nhân nhân thành phố Hà Nội. Hiện nay, Phòng NCKH-CĐT là phòng chức năng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám đốc bệnh viện Phụ Sản Hà Nội.
– Lãnh đạo các thời kỳ:
* Từ/10/2009 đến 01/05/2012: TS.BS Nguyễn Công Nghĩa
* Từ /06/2012 đến nay: ThS.BS Nguyễn Cảnh Chương
NHÂN LỰC: Tổng số : 19 cán bộ (04 cán bộ kiêm nhiệm)

. Thạc sỹ bác sỹ: 05
. Bác sỹ: 02
. Thạc sỹ QL: 01
. Điều dưỡng, NHS: 08
. Cử nhân khác: 03
. Kỹ sư tin học: 01

* Các thành tích đã đạt được:
– Số đề tài khoa học
+ Đề tài cấp thành phố: 02
+ Đề tài cấp cơ sở: 25
+ Đề tài đa quốc gia: 03
– Hội nghị khoa học – chỉ đạo tuyến năm 2010, 2011,2012, 2013,2014
– Chỉ đạo tuyến: chuyển giao công nghệ theo kế hoạch, hỗ trợ tuyến dưới khi có yêu cầu.
– Đào tạo:
+ Số lớp: 10 lớp
+ Đối tượng: BS, NHS, ĐD trong bệnh viện, các tuyến và các vùng lân cận
– Công tác sàng lọc cho trẻ sơ sinh sau đẻ:
108.723.000 trẻ (chuyển viện 475 cháu nghi ngờ mất thính lực)
– Xây dựng thư viện: Thu thập gần 300 đầu sách, báo, tạp chí sản phụ khoa hàng đầu thế giới được in và đóng quyển với chất lượng cao.